Přeskočit na obsah

ČSN EN 15635

I mírný náraz může oslabit nosnost svislé konstrukce o 80 %.

Norma ČSN EN 15635 „Ocelové statické skladovací systémy – Používání a údržba skladovacího zařízení“ stanovuje následující mezní hodnoty pro poškození sloupků a výztuh paletových regálů.

Nákres ukazující metodu měření poškození sloupku a výztuh u typického paletového přestavitelného regálu:

Rovná hrana měřidla o délce 1000 mm je přiložena k plochému povrchu na konkávní straně
poškozeného členu tak, že poškozené místo leží co nejvíc uprostřed délky rovné hrany. Zde se
měří vychýlení od vertikály. Mezní hodnoty jsou: 5 mm u prohnutí sloupku ve směru rozponu
nosníků, 3 mm u prohnutí sloupku v roviněvyztužení rámu, pro ohyb vyztužovacích prvků
v jakékoli rovině 10 mm mezi hranou a vyztužovacím prvkem.

Klasifikace poškození

ZELENÁ úroveň

Vyžaduje pouze stálou kontrolu

Tato kategorie odpovídá případům, kdy meze z obrázku nejsou překročeny. Pokud se deformace pohybují v rámci těchto mezních hodnot, je potřeba sledovat jen vadnou součást. Postižený prvek považujeme stále za bezpečný a provozuschopný. I tak ale musíte součást regálu označit příslušnou barevnou značkou a poškození zdokumentovat.

ŽLUTÉ riziko

Nebezpečné poškození vyžadující co
nejrychlejší činnost

Tato kategorie se vztahuje k poškození, při kterém jsou meze poškození z obrázku překročeny maximálně dvakrát. Jedná se o nebezpečné poškození, které vyžaduje co nejrychlejší zásah. Pokud jsou regály se žlutým stupněm poškození vyloženy, nesmí být před opravou znovu naloženy.

ČERVENÉ riziko

Velmi vážné poškození vyžadující
okamžitou činnost

Tato kategorie se týká poškození, která překračují limity z výše uvedeného obrázku víc než dvakrát. Jedná se o velmi závažná poškození, která vyžadují bezprostřední opatření. Regál musí být okamžitě vyložen a zabezpečen, dokud nebude provedena oprava. Regálové stojiny s tímto poškozením neopravujeme.

Opravy je možné provádět i bez souhlasu výrobce regálů

Odborná komise BGHW Berufsgenossenschaft Handel und Warendistribution (Odborná komise „Dopravní a skladištní technika“ sestavená ze zástupců řady profesních sdružení a firem v Německu) dospěla k následujícímu závěru:

„Opravy regálů mohou v zásadě provádět i firmy, které nejsou výrobcem regálu, a to i bez jeho souhlasu. Předpoklady pro to jsou následující: Opravce zaručuje a potvrzuje provozovateli, že nosnost regálu je minimálně stejná jako u nového regálu. Na žádost úřadů (např. orgánu živnostenského dozoru nebo profesního sdružení) musí opravce předložit doklad o dostatečné nosnosti. Důkaz lze provést výpočtem a/nebo pokusy. Odborná komise zveřejní v krátké době na internetu výsledky zasedání odborné komise v souvislosti s opravami regálů a informuje všechny instituce úrazového pojištění prostřednictvím DGUV.“

(Zápis ze zasedání odborné komise „Dopravní a skladištní technika“ ze dne 16. 2. 2011 za účasti výrobců regálů a společnosti ROS Německo).

ČSN EN 15635 je evropská norma pro provoz, údržbu a opravy regálů. Obsahuje požadavky na bezpečnost, nosnost a provozní připravenost regálů a poskytuje doporučení pro jejich údržbu a servis.

Norma ČSN EN 15635 se vztahuje na všechny typy regálů, včetně skladovacích regálů, regálů na knihy, regálů na dílenské vybavení a dalších regálů používaných ke skladování materiálu a zboží. Norma se vztahuje také na regály používané v průmyslu, obchodu, službách a obchodě.

Podle normy ČSN EN 15635 musí být regály navrženy, postaveny a udržovány tak, aby odolávaly zatížení, kterému jsou při používání vystaveny, a aby nepředstavovaly nebezpečí pro uživatele. To zahrnuje požadavky na stabilitu a nosnost regálů, na větrání uskladněného zboží a na označení regálů a uskladněného zboží. Norma rovněž uvádí pokyny pro zacházení s poškozenými regály a poškozeným skladovaným zbožím a pro provádění kontrol a údržby.

Pokud je regál poškozený, měl by být co nejdřív opraven, aby se zabránilo dalšímu poškození a zajistila se bezpečnost uživatelů. Typ opravy závisí na povaze a rozsahu poškození. V některých případech je možné drobná poškození, jako jsou ohnuté prvky, snadno opravit pomocí speciálního nářadí a náhradních dílů. Rozsáhlejší poškození, jako jsou poškozené podpěry polic nebo rámy, můžou vyžadovat použití kvalifikovaného personálu a speciálních metod opravy.

Nyní, když existuje díky ROS mnohem pohodlnější a cenově výhodnější řešení, je zcela normální, že výrobci regálů jsou z obchodního a konkurenčního hlediska znepokojeni. Podle technického výboru BGHW „opravy regálů smí provádět společnosti, které nejsou výrobci regálů, a to i bez schválení výrobcem“. Je třeba mít také na paměti, že ČSN EN 15635 nemá status zákona, ale má charakter doporučení. Uznané technologické předpisy nejsou definovány pouze normami ČSN EN. Odchylka od normy je možná kdykoli, pokud je k dispozici znalecký posudek. Za námi stojí znalecké posudky a certifikace mezinárodně uznávaných orgánů DEKRA, SGS a Bureau Veritas. Uvedené autority provedly nezávislé hodnocení založené na normě EN 15635 se souhlasným závěrem, že naše metoda odpovídá nejmodernějším technologickým postupům, je v souladu se stávajícími předpisy a vede k bezpečným výsledkům. Neexistují právní, věcné ani technické důvody, které by byly proti opravám naším postupem, který je certifikovaný, patentovaný, udržitelný, bezpečný, schválený a pojištěný.