Zum Inhalt springen

Nařízení DGUV 108-007

Skladovací prostory a vybavení

Oblast působnosti nařízení DGUV 108-007

Toto nařízení BG se vztahuje na skladovací zařízení a vybavení. Nevztahuje se na skladovací prostory, pokud jsou v příslušném vnitrostátním stavebním právu obsaženy zvláštní předpisy.

Definice

Pro účely tohoto pravidla BG jsou definovány následující pojmy:

 1. Skladovací zařízení jsou pevné i mobilní regály a skříně. Regály jsou např. policové regály, paletové regály, konzolové regály, průtokové regály, vjezdové regály a vícepodlažní regálové systémy. Skříně jsou např. skříně s výklopnými, roletovými nebo posuvnými dveřmi, skříně se zásuvkami nebo výsuvy, vícepatrové kování skříní a skříně s elektricky ovládaným vnitřním vybavením.
 2. Skladovací jednotky jsou palety určené k opakovanému použití s pomůckami pro stohování nebo bez nich, stejně jako stohovací kontejnery. Palety jsou např. ploché palety ze dřeva, oceli, plastu nebo lehkého kovu. Stohovací kontejnery jsou kontejnery, jejichž nástavby jsou pevně spojeny s podstavbou, např. krabicové a síťové krabicové palety, stohovací zásobníky a stohovací boxy.
 3. Stapelhilfsmittel sind zur Wiederverwendung bestimmte Hilfsmittel, die mit den Flachpaletten zu verbinden sind. Dies sind z.B. Rahmen und Rungen, die aufgesetzt, auf- oder eingesteckt werden sowie deren Verbindungen. Siehe auch DIN EN ISO 445 „Paletten für die Handhabung von Gütern – Begriffe“.

Obecné požadavky na nařízení DGUV 108-007

Skladovací zařízení a vybavení musí být navrženo, provozováno a testováno v souladu s předpisem DGUV 108-007 a obecně uznávanými technologickými pravidly. Odchylky jsou přípustné, pokud je stejná úroveň bezpečnosti zajištěna jinými prostředky.

Stavebnictví a vybavení

Společná ustanovení

Design
Skladovací prostory a zařízení musí být navrženy a instalovány tak, aby při zamýšleném použití bezpečně unesly zatížení skladovaného zboží. Jejich stabilita a únosnost musí odpovídat provoznímu namáhání a musí být ověřena matematickým ověřením únosnosti nosných prvků nebo zatěžovacími zkouškami.

Statické požadavky
Patří mezi ně: Bezpečnost proti zlomení, tuhost, průhyb, vodorovné síly, součinitel stability, otisky a zatížení od budovy.

Vnější design
Konstrukční prvky skladovacích zařízení a vybavení – zejména jejich rohy a hrany – musí být tvarovány nebo opracovány tak, aby nedošlo k úrazu.

Předpis DGUV 108-007 rovněž stanoví, jak musí být navrženy oběhové cesty a uličky a co je třeba dodržet při instalaci regálových systémů.

Zvláštní ustanovení pro skladovací zařízení

Stabilita
Stabilita regálů a skříní musí být zajištěna za všech provozních podmínek. Kromě přípustného užitečného zatížení je třeba vzít v úvahu také síly vznikající při skladování a vyskladňování. Stacionární regály, které se nakládají nebo vykládají pomocí dopravníků, musí být zajištěny zvláštním způsobem.

Pokud mají dostatečnou nosnost a jsou postaveny vertikálně, lze je obecně považovat za stabilní:

 • Police a skříně s odpovídající vlastní hmotností
 • Skříňky s výsuvnými zámky, které umožňují otevřít vždy jen jednu zásuvku.
 • Skříňky s výklopnými dvířky, pokud výška nejvyšší police nad stojnou plochou není větší než čtyřnásobek hloubky skříňky.
 • Skříňky s výklopnými dvířky, pokud výška nejvyšší police nad stojnou plochou není větší než čtyřnásobek hloubky skříňky.
 • Police vzhledem k jejich připojení a způsobu instalace.

Zvláštními ochrannými opatřeními jsou např. spojení polic mezi sebou nebo s vhodnými konstrukčními částmi.

Návod k montáži a obsluze
U regálových jednotek musí být k dispozici návod k montáži a obsluze obsahující informace o instalaci, provozu a nezbytných bezpečnostních opatřeních. To platí i pro skříně, jejichž konstrukce vyžaduje zvláštní pokyny pro montáž a provoz.

Zajištění proti vypadnutí nebo pádu
Konstrukční prvky regálů a skříní musí být navrženy nebo zajištěny tak, aby nemohly vypadnout nebo spadnout v důsledku neúmyslného uvolnění.

Takovými konstrukčními prvky jsou např. vložené rámové díly, zavěšené nebo vložené vložky a také zásuvky a výsuvy.

Podpěry pro uchycení nákladových jednotek musí být navrženy a uspořádány tak, aby nemohly spadnout, a musí být schopny nákladové jednotky bezpečně udržet.

U regálů, které se nakládají a vykládají pomocí dopravníků, musí být podpěry zajištěny proti zvedací síle nejméně 7500 N a nejvýše 10000 N. Zajišťovací prvky musí být takové, aby se nemohly samovolně uvolnit.

Zajištění nákladových jednotek a skladovaného zboží proti pádu

Boční strany regálů, které nejsou určeny k nakládání a vykládání, musí být zajištěny proti pádu nákladových jednotek. Rozměry upevňovacích zařízení musí odpovídat rozměrům a zatížení nákladových jednotek.

V případě skladování palet musí být bezpečnostní zařízení proti pádu nákladových jednotek vysoká nejméně 0,5 m, a to i na nejvyšších policích.

Prostory nad regálovými uličkami musí být navrženy tak, aby byly bezpečné proti pádu nákladových jednotek a propadnutí uskladněného zboží.

Dvojité police, které se nakládají ze dvou stran pomocí neřízených dopravníků, musí být opatřeny průchozími ochrannými kryty, které jsou účinné až do výšky nejméně 150 mm.

Průchozí ochranné kryty nejsou nutné, pokud je mezi největšími nákladovými jednotkami, které jsou uloženy uprostřed, zajištěna bezpečnostní vzdálenost nejméně 100 mm.

U polic a skříní s elektricky ovládaným vnitřním vybavením je třeba přijmout ochranná opatření proti pádu předmětů. Obklady, kryty a skříně musí být dostatečně dimenzovány a vhodně upevněny.

Ochrana proti kolizi
Stacionární regály, které se nakládají nebo vykládají pomocí neřízených dopravníků, musí být v rohových částech – také v průchodech – zajištěny ochranou proti nárazu, která je nejméně 0,3 m vysoká, přiměřeně dimenzovaná, není spojena s regálem a je opatřena žlutočerným označením nebezpečí. To neplatí pro vnitřní strany pevných koncových polic v mobilních instalacích.

Složení

Police musí být postaveny vertikálně. Odchylky sloupků polic od kolmice v podélném a hloubkovém směru polic nesmí přesáhnout 1/200 výšky sloupků polic. Spoje nosníků a polic se nesmí výškově odchýlit o více než 1/300 rozteče svislých prvků.

Označování
Na pevných regálech s nosností polic vyšší než 200 kg nebo s nosností regálu vyšší než 1000 kg, na pojízdných regálech a skříních, jakož i na regálech a skříních s elektricky ovládaným vnitřním vybavením musí být zřetelně viditelné a trvale připevněné následující informace:

 • Výrobce nebo dovozce
 • Označení typu
 • Rok výroby nebo číslo zakázky
 • Přípustné zatížení prostoru a pole
 • Případné elektrické charakteristiky

Jsou vaše regály bezpečné a byly v posledních 365 dnech zkontrolovány?

Nechte si zdarma poradit od profesionála!

Operace

Společná ustanovení

Zatížení
Nesmí být překročeno přípustné zatížení skladovacích zařízení a vybavení a nesmí být narušena jejich stabilita. Nákladové jednotky se nesmí pokládat nárazovým způsobem.

Ochrana proti pádu předmětů

Skladovací prostory a zařízení musí být naloženy tak, aby uložené zboží nemohlo vypadnout nebo spadnout. K tomu patří i to, že skladovací prostory a vybavení jsou přizpůsobeny skladovanému zboží, a to i v případě, že se skladované zboží mění.

Návod k obsluze

Zaměstnavatel je povinen vypracovat návod k obsluze skladovacích zařízení a vybavení na základě montážního a provozního návodu výrobce a seznámit s ním pojištěné osoby.

Povinnost zaměstnavatele poučit pojištěnce na základě svých provozních pokynů a povinnost pojištěnců řídit se jimi vyplývá z §§ 2, 4 a 15 nařízení o prevenci úrazů „Zásady prevence“ (BGV A1).

Odstranění závad

Zjištěné závady na skladovacích zařízeních a vybavení, které by mohly ohrozit pojištěné osoby, musí být neprodleně a odpovídajícím způsobem odstraněny. Dokud nedojde k nápravě, musí být skladovací prostory a zařízení vyřazeny z používání.

Zvláštní ustanovení předpisu DGUV 108-007 pro skladovací zařízení

Police
Regály mohou být montovány a přestavovány pouze v souladu s návodem k montáži a obsluze dodaným výrobcem a osobami, které jsou v tomto ohledu speciálně poučeny. Přestavbu regálů lze provádět pouze v nenaloženém stavu. V případě potřeby je třeba se obrátit na výrobce.

Audit jednou ročně

Zaměstnavatel zajistí, aby způsobilá osoba kontrolovala bezpečný stav elektricky ovládaných regálů a skříní, jakož i regálů a skříní s elektricky ovládaným vnitřním vybavením, a to podle potřeby, nejméně však jednou ročně. O výsledcích kontroly je třeba vést záznamy.

Znalec je osoba, která má na základě svého technického vzdělání a zkušeností dostatečné znalosti o daném pracovním zařízení a je dostatečně obeznámena s příslušnými státními předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy o prevenci úrazů a obecně uznávanými technickými předpisy (např. předpisy BG, normy DIN, předpisy VDE, technické předpisy jiných členských států Evropské unie nebo Turecka nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru), aby mohla posoudit bezpečný pracovní stav pracovního zařízení.

Tyto požadavky splňují například vhodně vyškolení a zkušení montéři výrobců a údržbářských firem a také vhodně vyškolený personál společnosti.
U palet, stohovacích kontejnerů a stohovacích pomůcek je třeba pravidelně kontrolovat jejich bezpečný stav, zejména při jejich opakovaném použití. Vadné skladovací zařízení musí být vyřazeno z používání.

Informace DGUV 208-043 se vyvinula z pravidla DGUV 108-007 a popisuje bezpečnost regálů ještě podrobněji.

Od poslední kontroly police uplynula dlouhá doba?

Nechte si zdarma poradit od profesionála!

(Německé sociální úrazové pojištění (DGUV), vydání: říjen 1988 – aktualizovaná verze reprintu září 2006)
Pravidla odborových svazů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (pravidla BG) jsou kompilací nebo konkretizací obsahů z.

 • Státní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (zákony, vyhlášky).

a/nebo

 • Předpisy sdružení pro pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (předpisy o prevenci úrazů)

a/nebo

 • Technické specifikace

a/nebo

 • zkušenosti z preventivní činnosti institucí sociálního úrazového pojištění.

Pravidla BG jsou určena především zaměstnavateli a mají mu pomoci při plnění jeho povinností vyplývajících ze státních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci nebo předpisů o prevenci úrazů a ukázat způsoby, jakými lze předcházet pracovním úrazům, nemocem z povolání a ohrožení zdraví při práci.

Dodržováním doporučení obsažených v pravidlech BG může zaměstnavatel předpokládat, že dosáhne cílů ochrany požadovaných předpisy o prevenci úrazů. Jiná řešení jsou možná, pokud je stejným způsobem zaručena bezpečnost a ochrana zdraví. Pokud byla technická pravidla stanovena k tomuto účelu zřízenými výbory za účelem konkretizace státních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je třeba je přednostně dodržovat.